سنگهایی که به سویت پرتاب میکنن را جمع کن و دیواری بساز تا به آن تکیه کنی رفیق ! Kurdistan / Sanandaj
199
Photos
292
Following
1093
Followers
Last post: 16.08.2017 11:29
Posts by karimii.saman